• 2 Bandomoji naujiena

  Informacija ruošiama

 • 3 Bandomoji naujiena

  Informacija ruošiama

 • 4 Bandomoji naujiena

  Informacija ruošiama

 • Baletas

  Informacija ruošiama

 • Bandomoji naujiena

  Naujienos tekstas

Darbo tvarkos taisyklės

                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                           Šalčininkų S.Moniuškos

                                                                                                  menų mokyklos direktoriaus

                                                                                           2006 m. rugsėjo   12   d.

                                                                                įsakymu Nr.V1- 4

 

 

ŠALČININKŲ S.MONIUŠKOS MENŲ MOKYKLA
DARBO TVARKOS
T A I S Y K L Ė S

 I. BENDROJI DALIS

 

 1. Mokyklos darbo tvarkos taisyklės – Mokyklos pedagogų, aptarnaujančio personalo darbą ir mokinių elgesį reglamentuojantis dokumentas.
 2. Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla (toliau Mokykla), kodas 191417232, įsikūrė 1974 metais, 1994 m. rugpjūčio 29 d. įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre, pažymėjimo Nr. 082323.
 3. Mokykla savo veiklą grindžia Mokyklos nuostatais, patvirtintais Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos.
 4. Mokyklos struktūra:
 • administracija,
 • pedagoginiai darbuotojai,
 • aptarnaujantis personalas,
 • pradinio tikslinio ugdymo 1-3 klasių mokiniai,
 • pagrindinio tikslinio ugdymo 1- 4 klasių mokiniai,
 • mokinių tėvai ( globėjai, rūpintojai).

 

 

 1. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA

 

 1. Priima į darbą ir atleidžia iš darbo pedagoginį, administracinį ir aptarnaujantį personalą   Mokyklos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu ir kolektyvine sutartimi.
 2. Direktoriaus pavaduotojus skiria ir atleidžia Mokyklos direktorius, suderinęs su miesto Švietimo ir sporto skyriumi.
 3. Į laisvas darbo vietas dalykų mokytojai priimami konkurso tvarka, atsižvelgiama į kvalifikacinę kategoriją, pedagoginį stažą, išsilavinimą, rekomendacijas.
 4. Į darbą priimama pagal darbo sutartį. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja mokėti darbuotojui darbo užmokestį, sudaryti darbo sąlygas, numatytas Darbo kodekse, kolektyvinėje sutartyje, kituose norminiuose aktuose ir šalių susitarimu.
 5. Įsidarbindamas darbuotojas privalo pateikti šiuos dokumentus:

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,

– išsimokslinimą, profesinį pasirengimą patvirtinančius dokumentus,

– valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, o jei asmuo tik pradeda dirbti, pažymą apie         paskutinį užsiėmimą iš gyvenamosios vietos, seniūnijos arba aukštosios mokyklos;

– pažymą apie sveikatos būklę.

 1. Sudarydamas darbo sutartį, darbdavys arba įgaliotas jo asmuo privalo raštu supažindinti priimamą dirbti asmenį su būsimojo darbo sąlygomis, darbų sauga, kolektyvine sutartimi, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, pareiginiais nuostatais.
 2. Kiekvienam Mokyklos pedagogui turi būti vedama asmens byla, kurioje yra kadrų įskaitos lapas, darbo sutartis priimant į darbą, išsilavinimo dokumento nuorašas, atestacinės komisijos suteiktos kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo nuorašas, įstaigos įsakymas apie paskyrimą, perkėlimą, atleidimą iš darbo, apdovanojimus arba nuobaudas patvirtinantys dokumentai. Atleidus darbuotoją, asmens byla paliekama saugoti Mokyklos archyve.
 3. Nutraukti darbo sutartį leidžiama Darbo kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.
 4. Darbuotojas darbo vietoje privalo turėti darbo pažymėjimą.

 

 

 • MOKINIŲ PRIĖMIMO IR IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS TVARKA

 

 1. Priėmimo tvarka nustato mokinių priėmimo į Mokyklą, vykdančią neformaliojo vaikų švietimo programas, tvarką.
 2. Tvarka nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymo 29

     straipsnio ir 39 straipsnio 5 punktais; remiantis Mokyklos programos reikalavimais,

     patvirtintais Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr.986.

 1. Į Mokyklą priimami vaikai, gyvenantys Šalčininkų rajone.
 2. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal papildomojo ugdymo programą, pateikia prašymą,

     gydymo įstaigos pažymėjimą apie sveikatos būklę, gimimo liudijimo kopiją, 2 nuotraukas.

 1. Prašymai ir dokumentai priimami nuo gegužės 1 d. iki birželio 1 d.
 2. Pradinis meninis ugdymas rekomenduojamas nuo 6 iki 8 metų (dailės skyriuje nuo 6 iki 12 metų).
 3. Pagrindinis meninis ugdymas rekomenduojamas mokiniams, baigusiems pradinį

     meninio ugdymo kursą.

 1. Stojantieji suskirstomi į grupes pagal specialybes. Juos konsultuoja direktoriaus įsakymu

     paskirti mokytojai (dailės ir choreografijos skyriuose konsultacijų nėra).

 1. Po konsultacijų vyksta stojamieji egzaminai, kurių metu nustatomi stojančiojo muzikiniai

     gebėjimai.

 1. Dalykų valandų ir mokinių skaičius tvirtinamas steigėjo nustatyta tvarka.
 2. Asmens priėmimas mokytis pagal neformaliojo vaikų švietimo ir kryptingo muzikinio

     ir meninio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi, kuri sudaroma iki pirmos

     mokymosi dienos. Mokymo sutartyje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai,

     jų nevykdymo pasekmės.

 1. Abu sutarties egzempliorius pasirašo Mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas.

     Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymo pateikėjui, antras egzempliorius segamas į asmens bylą.            

 1. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų).
 2. Mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos knygoje.
 3. Sudarius Mokymo sutartį, formuojama mokinio asmens byla.
 4. Mokiniui išvykus iš Mokyklos, jo asmens byla lieka Mokykloje. Gavus Mokyklos

       prašymą, kurioje mokinys tęsia mokslą, išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos. Mokinys

       išvykdamas iš Mokykos privalo grąžinti mokinio pažymėjimą.

 1. Susiklosčius nenumatytoms šioje tvarkoje aplinkybėms, sprendimą priima Mokyklos direktorius.

 

 

 1. UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 1. Mokykloje ugdymas vykdomas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais programiniais reikalavimais, Mokyklos ugdymo planais, aprobuotais Mokyklos tarybos, programomis, standartais, vadovėliais.
 2. Mokykloje dirbama remiantis tipiniais darbuotojų etatų sąrašais, patvirtintais Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos.
 3. Mokslo metai pradedami rugsėjo 1 dieną, pasibaigia – gegužės 31 dieną. Koncertai, individualios konsultacijos, išplėstinės ir papildomos programos organizuojamos ne pamokų metu, per atostogas ir birželio mėnesį.
 4. Mokykloje dirbama penkiadienę darbo savaitę.
 5. Pamokos pradedamos 12.25 val Pamokų trukmė – 45 min.
 6. Pertraukų trukme – 5 min.
 7. Ugdymo tvarką nustato popamokų tvarkaraščiai. Pamokų tvarkaraštis sudaromas atsižvelgiant į bendrojo lavinimo mokyklų pamokų laiką.
 8. Per dieną vienos klasės mokiniai negali rašyti daugiau kaip du kontrolinius darbus
 9. Per mokslo metus mokiniams skiriamos rudens, kalėdinės ir pavasario atostogos. Atostogų laikas sutampa su bendrojo lavinimo mokyklų atostogų laiku.

 

 

 1. MOKYTOJŲ DARBO TVARKA IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. Pedagoginiams darbuotojams darbo laiką ir tvarką reglamentuoja tarifikacija, pamokų tvarkaraščiai bei pareiginiai nuostatai.
 2. Mokytojams suteikiamos 56 kalendorinių dienų kasmetinės atostogos mokinių atostogų metu arba kitais Darbo Kodekso numatytais atvejais.
 3. Kasmetinės atostogos suteikiamos vadovaujantis Darbo kodeksu.
 4. Nepanaudota atostogų dalis gali būti suteikiama kitu darbuotojui pageidaujamu laiku arba prijungiama prie kitų darbo metų atostogų.
 5. Moksleivių rudens, žiemos, pavasario ir vasaros atostogos kvalifikuojamos kaip pedagoginio darbo laikas, jei jis nesutampa su kasmetinėmis atostogomis. Mokyklos administracija tuo metu pedagogams skiria pedagoginį ar administracinį darbą, nustatydama jiems darbo laiką, neviršijantį jų darbo krūvio iki atostogų, vadovaujantis kolektyvine sutartimi.
 6. Pedagogas, susirgęs arba dėl kitų pateisinamų priežasčių neatvykstantis į darbą, privalo informuoti mokyklos administraciją iš vakaro arba iš ryto iki pamokų pradžios, bet ne vėliau kaip 30 min. prieš savo pamokos pradžią.
 7. Mokytojas į mokyklą atvyksta ne vėliau kaip 10 min. prieš pamokų pradžią.
 8. Mokytojas, praleidęs pamoką arba pavėlavęs, turi pasiaiškinti Mokyklos direktoriui.
 9. Visas priemones, reikalingas pamokai, pasiruošia prieš pamoką.
 10. Pamoką mokytojas veda tik tvarkingame kabinete. Baigęs pamoką, kabinetą palieka tvarkingą, pasirūpina, kad būtų uždaryti langai, atsako už kabineto inventorių.
 11. Dalyko mokytojas turi teisę iškviesti moksleivio tėvus ugdymo klausimais.
 12. Pašalinti moksleivį iš klasės galima tik ypatingu atveju, apie tai būtinai pranešus Mokyklos vadovams.
 13. Išsiųsti iš pamokos moksleivį įvairiais reikalais (atsinešti sąsiuvinio, pažymių knygelės ir t.t.) kategoriškai draudžiama.
 14. Mokytojas privalo užpildyti dienyno reikiamas grafas taip, kaip reikalauja dienyno tvarkymo taisyklės;
 15. Mokytojas kartą metuose privalo pasitikrinti sveikatą ir pristatyti Mokyklos direktoriaus pavaduotojai ūkiui pažymą apie sveikatos būklę.
 16. Mokytojas kiekvieną dieną seka skelbimus, laiku vykdo nurodymus.
 17. Įvykus nelaimingam atsitikimui arba staigiai moksleiviui susirgus, užsiėmimų metu suteikiama pirmoji medicininė pagalba arba moksleivis nedelsiant nukreipiamas ar palydimas į medicinos įstaigą. Reikalui esant iškviečiama greitoji pagalba.
 18. Pavaduojantieji mokytojai susipažįsta su dalyko mokytojo užplanuota medžiaga ir dienynu, griežtai vykdo programą.
 19. Mokytojai, dirbantys pagal antraeilių pareigų sutartį, turi teisę dalyvauti Mokytojų tarybos posėdžiuose ir privalo laikytis Mokyklos darbo tvarkos taisyklių.
 20. Mokytojas – kabineto vedėjas atsako už tvarką mokomajame kabinete darbo metu. Jis materialiai atsakingas už jam paskirtas mokymo priemones, muzikinius instrumentus.
 21. Kabinete dirbantis mokytojas, pastebėjęs inventoriaus pažeidimus, užrašo į ūkinės dalies pastabų žurnalą.
 22. Mokytojai privalo dalyvauti egzaminų komisijose, susirinkimuose, atvirų durų dienose, posėdžiuose, budėti įvairiuose Mokyklos renginiuose.
 23. Pedagogas, turintis meninio ugdymo programų valandas, parašo veiklos programą, kurią iki rugsėjo 10 d. tvirtina Mokyklos direktorius.
 24. Užsiėmimo metu mokytojas reikalauja, kad moksleiviai elgtųsi kultūringai, negadintų inventoriaus.
 25. Mokytojas organizuojantis renginį gali naudotis reikiamu inventoriumi, tačiau po renginio palieka patalpą tvarkingą, grąžina papildomą inventorių į ankstesnę vietą, pasirūpina, kad patalpa būtų užrakinta, išjungiami elektros prietaisai, elektros šviesa, uždaromi langai.
 26. Jeigu renginio metu sugenda inventorius , informuojamas budintis vadovas.
 27. Visi užklasiniai užsiėmimai vyksta nustatytu laiku, paskirtose patalpose.

 

 1. Mokytojams draudžiama:

 

 • keisti savo nuožiūra pamokų tvarkaraštį arba darbo grafiką;
 • ilginti arba trumpinti pamokų ir pertraukų trukmę;
 • atitraukti pedagogus nuo tiesioginio darbo pamokų metu;
 • leisti mokiniams nešioti bei tvarkyti klasių dienynus, atostogų metu dienynus laikyti ne tam skirtoje vietoje;
 • pamokos metu įeiti į klasę gali tik Mokyklos direktorius;
 • pašalinių asmenų, be Mokyklos vadovybės sutikimo, neleidžiama priimti į pamokas (mokiniui sutikus bei Administracijai leidus, pamokoje gali dalyvauti kiti mokiniai ir mokytojai ir tėvai);
 • dirbti patalpose su prietaisais, neatitinkančiais darbo saugumo reikalavimų;
 • pedagogui draudžiama kalbėti su mokiniu jo žmogiškąjį orumą žeminančiais ir įžeidžiančiais žodžiais, naudoti atitinkamus veiksmus.

–   draudžiama palikti vienus mokinius užsiėmimo metu.

 

 

 1. PEDAGOGŲ SKATINIMAS

 

 • pagyrimas;
 • padėkos raštas;
 • piniginė priemoka už ypatingus pasiekimus (esant sutaupytų lėšų iš atlyginimo fondo), suderinus su Mokyklos taryba.

 

 • DRAUSMINĖS NUOBAUDOS

 

 • pastaba;
 • papeikimas;
 • atleidimas iš darbo ( Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalis).

 

 

 • APTARNAUJANČIO PERSONALO FUNKCIJOS

 

 1. Aptarnaujančio personalo darbo trukmė nustatoma specialiu grafiku, sudaromu laikantis savaitės darbo laiko trukmės.
 2. Mokinių atostogų metu aptarnaujantis personalas įtraukiamas atlikti darbus, nereikalaujančius specialiųjų žinių (smulkus remontas, darbai Mokyklos teritorijoje, patalpų, langų stiklų valymas, budėjimas, gėlynų ravėjimas, laistymas ir kt.) neviršijant nustatyto darbo laiko.

 

 

 

 1. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

 1. Mokinys turi teisę:

 

70.1. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius ir įgyti valstybinius standartus bei Mokyklos ugdymo programą atitinkantį neformaliojo švietimo išsilavinimą;

70.2. malyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;

 • į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę. Sukakus 14 metų, esant tėvų sutikimui, sudaryti su Mokykla sutartį dėl ugdymo programos;
 • puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
 • turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje;
 • savarankiškai mokytis ir eksternu laikyti bet kurios ugdymo programos egzaminus;
 • gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas jo elgesys;
 • gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą;
 • Įįpoilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių ir sveikatą;
 • dalyvauti Mokyklos savivaldoje Mokyklos nuostatuose nustatyta tvarka;
 • burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

 

 1. Mokinys privalo:

 

71.1. nuolat lankyti Mokyklą, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties, atvykęs į Mokyklą po ligos tuoj pateikti mokytojui praleistas pamokas pateisinantį dokumentą; jei praleista daugiau kaip trys dienos, būtina gydytojo išduota pažyma apie ligą;

 • nevėluoti į pamokas be pateisinamos priežasties;
 • griežtai laikytis kelių eismo taisyklių;
 • išvykti į koncertines keliones galima tik Mokyklos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui leidus;
 • pertraukas mokiniai leidžia Mokyklos koridoriuose;
 • vykdant praktinio darbo užduotis, laikytis saugumo technikos taisyklių;
 • saugoti Mokyklos turtą: tausoti Mokyklos inventorių, klases, kabinetus, vadovėlius, knygas. Už sąmoningą inventoriaus, vadovėlių ir knygų gadinimą moksleivis ir jo tėvai atsako materialiai;
 • saugoti Mokyklos žaliuosius plotus: jų netrypti, nešiukšlinti, prižiūrėti tiek žaliuosius plotus, tiek juose augančius medžius;
 • laikytis higienos reikalavimų;
 • mokykloje vaikščioti švariai, tvarkingai ir padoriai apsirengus.
 • gerbti budinčius, vykdyti jų nurodymus;
 • drausmingai elgtis, gerbti vieni kitus nesipravardžiuoti ir nesityčioti vieniems iš kitų;
 • pamokose turėti visus darbui reikalingus reikmenis ir knygas, laikytis reikiamos pamokos darbo tvarkos. Per pamokas eiti į tualetą gali tik tie mokiniai, kurie turi sveikatos sutrikimų (apie tai turi būti pateikta medicininė pažyma ir informuoti mokytojai);
 • pagarbiai bendrauti su mokytojais ir kitais bendruomenės nariais;
 • kiekvienoje pamokoje turėti pažymių knygelę.
 • būti nepakantūs amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Už viešosios tvarkos pažeidimą (necenzūrinius žodžius, muštynes) moksleiviai baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
 • mokinys mokslo metų pabaigoje arba išvykdamas iš Mokyklos turi grąžinti knygas Mokyklos bibliotekai ir dėstantiems mokytojams.Grąžinti mokinio pažymėjimą.

 

 1. Draudžiama:
  • be mokytojų leidimo draudžiama imti Mokyklos valstybinės svarbos dokumentus: klasių dienynus, asmens bylas ir kt.;
  • draudžiama įsinešti į Mokyklą ginklų, peilių, dujų balionėlių, toksinių medžiagų, narkotikų ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų;
  • draudžiama įsinešti žaislų, skirtų žaisti ne Mokyklos teritorijoje: švilpynių, šautuvėlių, kaukių ir kt.;
  • draudžiama įsinešti kruopų, saulėgrąžų ir kt. birių maisto produktų;
  • draudžiama Mokykloje ir Mokyklos teritorijoje naudoti kvaišalus, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus;
  • draudžiama pamokų metu naudotis mobiliu telefonu;
  • draudžiama įsinešti į Mokyklą garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją;
  • draudžiama Mokykloje sudarinėti turtinius sandorius (pirkti – parduoti);
  • draudžiama pamokos metu vaikščioti koridoriais ir trukdyti mokytojui vesti pamoką;
  • draudžiama pamokos metu savavališkai išeiti iš kabineto.

 

 1. MOKINIŲ SKATINIMAS

 

 1. Padėkos raštas;
 2. Pagyrimai už gerą mokymąsi ir elgesį;
 3. Esant galimybei: išvykų organizavimas.

 

 

 1. NUOBAUDOS

 

 1. Pastaba;
 2. Įspėjimas (už pasikartojantį moksleivių elgesio taisyklių pažeidimą);
 3. Elgesio svarstymas direkcijos posėdyje (už pastovų ir grubų moksleivių elgesio taisyklių pažeidimą); dalyvauja tėvai (globėjai);
 4. Griežtas įspėjimas, skelbiant mokyklos skelbimų lentoje (pasikartojant pažeidimams po elgesio svarstymo direkcijos posėdyje);
 5. Šalinimas iš mokyklos (ypatingais atvejais);

 

_______________________________________________________

 

APROBUOTA

Mokykos tarybos 2006-09-12 d.

posėdžio protokolas Nr.1

 

 

Rėmėjai


Contacts

Plento g. 5 , LT 17117

Šalčininkai

+370 380 51408

salcininkumenumokykla@gmail.com
Įm. kodas:      191417232